ขอแสดงความยินดีกับกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลในการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร