วันพุที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ธผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบเกียรติบัตร การประกาศเกียรติคุณยกย่องห้องเรียนต้นแบบที่ไม่มีนักเรียนขาดการเข้าร่วมกิจกรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “ความรับผิดชอบ” และ ห้องเรียนต้นแบบ
ที่ไม่มีนักเรียนแต่งกายผิดระเบียบ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “ความมีระเบียบวินัย” ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่โครงการโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562