ข้อมูลบุคลากร ปี 2552


ข้อมูลบุคลากร ปี 2553   


ข้อมูลบุคลากร ปี 2554  


ข้อมูลบุคลากร ปี 2555  


ข้อมูลบุคลากร ปี 2556 


ข้อมูลบุคลากร ปี 2557   


ข้อมูลบุคลากร ปี 2558   


ข้อมูลบุคลากร ปี 2559  


ข้อมูลบุคลากร ปี 2560  

  • รายละเอียดอัตรากำลังของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ปีการศึกษา 2560
  1. ข้อมูลอัตรากำลังคนปี60(มกราคม61)
  2. รายละเอียดอัตรากำลังของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลบุคลากร ปี 2561  


ข้อมูลบุคลากร ปี 2562 

  • รายละเอียดอัตรากำลังของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลแผนภูมิการบริหาร และหน้าที่และความรับผิดชอบ