ฝ่ายบริหารทรัพยากร


งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)


งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)


งานบุคลากร


งานการเงิน


งานบัญชี


งานพัสดุ


งานอาคารสถานที่


งานทะเบียน


งานประชาสัมพันธ์