พันธกิจ Mission

(1) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ


(2) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ


(3) สร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน


(4) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการวิชาชีพ


(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล