ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


งานวางแผนและงบประมาณ


งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


งานความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ