ประกาศแจ้งนักเรียน ระดับปวช. 1 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง กำหนดวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน ระดับปวช.1

มีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้