ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน - นักศึกษา


งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา


งานครูที่ปรึกษางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา


งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน


งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


งานปกครอง