นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นำส่งเอกสาร การประเมิน ภาค ก

สมรรถนะในการบริหารงานในหน้าที่