ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน

"กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้