วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดการพิจารณานักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี การตลาด และการโรงแรม ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร iveb.ac.th