นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิยชการเชตุพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังลังใจคณะครูวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ที่เข้าร่วมการอบรมกระบวนการปรับการเรียนการสอน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมครูผู้สอน สู่การเรียนการสอนออนไลน์ จากทีมวิทยากรครูแผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน