วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นำตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำการเข้าสำรวจพื้นที่การใช้ไฟฟ้าภายในวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตรวจวัดประเมินศักยภาพมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าโดยเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบแสงสว่างภายในอาคาร รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในโครงการที่ปรึกษาพลังงาน กฟผ. ให้กับวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน