วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มีมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โดยคณะครู บุคลากร นักเรียน-นักศึกษา จิตอาสาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ร่วมกันทำความสะอาด

อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2563