วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนการสอนในช่วง COVID-19 และอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน และ 1-2 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจะได้รับฟังแนวทางและข้อปฏิบัติจาก คณะผู้บริหาร หัวหน้างานต่าง ๆ ได้แก่ งานกิจกรรม งานปกครอง งานพยาบาล งานวัดผล งานแนะแนว รับตารางเรียน หน้ากากอนามัย จากครูที่ปรึกษา โดยวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรอบ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีจุดสแกน QR Code ไทยชนะวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เช็คอินก่อนเข้า และออกจากวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ติดตามความเสี่ยง และมีจุดตรวจคัดกรองวัดไข้ จากโรงพยาบาลบางปะกอก 1 มาติดตั้ง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน