วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ประชุมผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เพื่อรับทราบข้อราชการ และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563