วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

ให้กับนักเรียน ปวช.2 และ ปวช.3 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน ในการมาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ทราบถึงประวัติของวิทยาลัยฯ ระบบการจัดการเรียนการสอน โดยวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินกิจกรรมให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นรอบ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีจุดสแกน QR Code ไทยชนะ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จุดเช็คอินก่อนเข้าและออกจากวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ติดตามความเสี่ยง โดยมีพยาบาล จากโรงพยาบาลบางปะกอก 1 อยู่ประจำที่จุดตรวจคัดกรอง วัดไข้ ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน