วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563 นางธิติมา  โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตัวแทนครู ต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามเตรียมความพร้อมสถุานศึกษา

และการจัดการเรียนสอนในสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 )

ของอาชีวศึกษากรุงเทพ จากวิทนาลัยกาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง

เพื่อตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน