วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมด้วยนายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เป็นคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม