วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีมาตรการให้นักเรียน-นักศึกษา เข้าชั้นเรียนได้ห้องละไม่เกิน 20 คน ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และมีการเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีจุดสแกน QR Code ไทยชนะ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เพื่อให้นักเรียน - นักศึกษา มีจุดเช็คอินก่อนเข้า และออกจากวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ติดตามความเสี่ยง กำหนดจุดตรวจ คัดกรอง

วัดไข้และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ