วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อติดตามและประเมินผลด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019