วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมด้วยตัวแทนครู ต้อนรับ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบัน การอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครและคณะ เข้าประเมิน กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) พร้อมกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน