วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดย อ.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมอบรมพัฒนายกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศ ด้านการตลาดดิจิทัล ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่มอบโอกาส และองค์ความรู้ ที่ดีมีประโยชน์ ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสายอาชีพได้เป็นอย่างดี