วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน