วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2563 กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทเนตรนารีวิสามัญ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทำการถ่ายทอดสดและบันทึกคลิปวิดีโอการประกวด ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84

(บางบอน) กรุงเทพมหานคร