วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563  ได้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564

ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน