โครงการซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัท ควิกโคท จำกัด

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คณะผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและงานอาคาร เข้ารับการอบรมโครงการ ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนโดย บริษัท ควิกโคท จำกัด และมีการแข่งขันการออบแบบ ฉาบปูนสไตล์ลอฟ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. และการออบแบบสร้างสรรค์ผลงานสไตล์ลอฟบนกำแพงวิทยาลัย โดยนักศึกษา ปวส. กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจสื่องานประชาสัมพันธ์ (สอศ.) และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวีดำเนินการจัดทำข่าวเพื่อเผยแพร่ต่อไป