ตรวจเยี่ยมอบรมการใช้อุปกรณ์เรียนรู้การเชื่อมต่อ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมด้วย นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียน ปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่อบรมการใช้อุปกรณ์เรียนรู้การเชื่อมต่อ และสั่งงานผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (IOT) กับวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในรายวิชาโครงการ โดยมีคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้การต้อนรับ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 442