โครงการแนะแนวปริทัศน์ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดี

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะแนวปริทัศน์ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดี ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนางรัชดา ตันติมาลา หัวหน้างานเครือข่ายสัมพันธ์ และนายวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน