การประชุมโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ระหว่างสถานประกอบการ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการนี้ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนจากสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ

เข้าชี้แจงข้อมูล นำเสนอแผนการดำเนินงาน หลักสูตรการพัฒนาครู การพัฒนานักเรียน นักศึกษา และงบประมาณ ณ กระทรวงศึกษาธิการ