ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการ (ประเภทอาชีวศึกษา)

23 กันยายน 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ประเภทอาชีวศึกษา) อ่านและประเมินผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และดำเนินการตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)