การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน