การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ Digital Alert เปิดโลกออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะกรรมาธิการสิทธมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ Digital Alert เปิดโลกออนไลน์ “ความจริงที่...จะทำให้ตื่นรู้” เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถแยกแยะข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ด้านกฎหมายการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรวมถึงการทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ห้องประชุมสมเด็จปุ่น ปุณณฺสิริ

อาคารอาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิยการเชตุพน