การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา "อาชีวศึกษายกกำลังสอง"

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 นาธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรับนโยบาย และจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2564 พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ "อาชีวศึกษายกกำลังสอง" โดย นายสุเทพ แก่งสันเทียะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี