ตรวจเยี่ยมโครงการปรับภูมิทัศน์ข้างคลอง สู่วิถีแห่งความยั่งยืน

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ นำคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจเยี่ยมโครงการปรับภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์

สู่วิถีแห่งความยั่งยืน (Best Service) การเพ้นท์กำแพงโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน