พิธีเปิดการประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษา

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 35

ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน