ประชุมงานแผนงานและงบประมาณ

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คณะผู้บริหาร หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน