โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

การประกวดนางนพมาศ และนายนพมาศ (นางฟ้าจำแลง)

ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน