พิธีปิดการเรียนหลักสูตรระยะสั้น วิชางานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี

Internet of Things หลักสูตร 30 ชั่วโมง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย

คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ปวช.3 ที่ใช้เทคโนโลยี IOT และร่วมพิธีปิดการเรียนหลักสูตรระยะสั้น

วิชางานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Internet of Things หลักสูตร 30 ชั่วโมง ให้กับนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.3

คุณครูสุปราณี กันแตง ครูที่ปรึกษา และควบคุมดูแลโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คุณครูศิริพงษ์ ทองเกื้อ จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ให้ความรู้ คำแนะนำปรึกษาในการสร้างชิ้นงา