ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในการต่อสัญญาจ้าง

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในการต่อสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน