การนำเสนอโครงการวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้ทำความร่วมมือกับ บริษัท แมคไทย จำกัด ในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางวัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา และนางสาวจุฑามาศ ศรีทองคำอาจารย์ประจำแผนกธุรกิจค้าปลีก นำนักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส. 2 ระบบทวิภาคี นำเสนอโครงการวิชาชีพ ณ ห้อง PDC 1 อาคารบิ๊กซีราชดำริ ชั้น 5