โครงการ “เสริมเสร้างพัฒนา คุณภาพ คนพันธุ์ R ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม

และหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ “เสริมเสร้างพัฒนา คุณภาพ คนพันธุ์ R ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน