วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พร้อมด้วย นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และตัวแทนครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ โดย นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ เพื่อดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ โดยจับคู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ กับสถานประกอบการชั้นนำที่มีขีดความสามารถในการร่วมพัฒนาหลักสูตร ครู นักเรียนนักศึกษา และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ