งานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเกิดคุณยายลออ

เนื่องในวันที่ ๓ ธันวาคมเป็นวันเกิดของคุณยายลออ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนจึงได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันเกิดของคุณยายลออ

เพื่อเป็นการละลึกถึงคุณของคุณยายลออที่มีต่อวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน