วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้นำลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ณ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร