วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                              ทีมระดับปวช.
                                      น.ส. ธนิตา  จันทนวงษ์
                                      น.ส.สะกีนะฮ์  กสิบุตร
                              ครูผู้คุมทีม ครูนภัสรัญช์  รุ่งสว่าง
                              ทีมระดับปวส.
                                      น.ส.ณัฐริกา  มหรัตนวิโรจน์
                                      นายทศพล  หมอยาเก่า
                              ครูผู้คุมทีมครูอรทัย  แก้วบรรดิษฐ์
                              ระดับปวช.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2