พิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

ประจำปีการศึกษา 2563

ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน