การประชุมผู้ปกครอง และพบครูที่ปรึกษา

 

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จัดการประชุมผู้ปกครอง

และพบครูที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและมาตรการ แนวทาง และนโยบายต่าง ๆของวิทยาลัย ทั้งนี้วิทยาลัย มีการตรวจคัดกรอง

และดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)