การประชุมรายวิชาปรับพื้นฐานชิชาชีพ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม

โดยมีหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ฯ หัวหน้างานวัดผล หัวหน้างานการเงิน และหัวหน้างานทะเบียน

ร่วมประชุมเรื่องรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น

หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ