การประกวดโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสาวอาทิตยา หวองสูงเนิน นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ห้อง 1 แผนกวิชาการบัญชี

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครต่อไป